Regulamin sklepu FHU Degra

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.degra.sklep.pl jest firma FHU Degra Aldona Jaworska Częstochowa ul. Zegarowa 72, NIP 573-223-49-29, REGON 362751114, adres korespondencyjny: FHU Degra Aldona Jaworska ul. Zegarowa 72, 42-271 Częstochowa , adres korespondencyjny poczty elektronicznej: degra.biuro@gmail.com i wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=44fb770c-7faf-4f37-99cc-95b707a832ac

2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sklep – sklep internetowy www.degra.sklep.pl, będący przedmiotem własności firmy FHU Degra Aldona Jaworska Częstochowa ul. Zegarowa 72, NIP 573-223-49-29, REGON 362751114
Platforma – platforma internetowa znajdująca się pod adresem elektronicznym www.degra.sklep.pl
Klient – podmiot, który dokonuje zakupu Towarów lub Usług w Sklepie.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostka organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Klienta jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta.
Konto – wydzielone miejsce w systemie teleinformatycznym Platformie, w którym gromadzone są informacje (dane) dotyczące Klienta, do którego Konto należy oraz zapewniające możliwość korzystania z Usług i funkcji Platformy.
Serwis – strona internetowa pod adresem www.degra.sklep.pl, pod której adresem działa sklep.
Magazyn – magazyn Sklepu znajdujący się przy ulicy Zegarowej 72 w Częstochowie.
Towar – towary znajdujące się w ofercie Sklepu.
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sklep tj. wykonywanie nadruków na Towarach
Oferta – Towary umieszczone na stronie internetowej www.degra.sklep.pl
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Cena – cena jednostkowa Towaru lub Usługi zamieszczona w opisie Towaru lub Usługi, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT.
Cena Łączna – łączna cena, uwzględniająca ilość zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują).
Dowód zakupu – faktura bez VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu. 
Regulamin – niniejszy regulamin sklepu www.degra.sklep.pl. 


3. Przedmiotem działalności Sklepu jest internetowa sprzedaż Towarów oferowanych przez sklep internetowy oraz świadczenie Usług drogą elektroniczną.

4. Sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem składającym zamówienie, a Sklepem.

5. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030).

6. Regulamin określa w szczególności:
1) warunki i zasady dokonywania Rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu;
2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
3) procedury reklamacji i odstąpienia od umowy;
4) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.degra.sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

9. Poprawne korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadania jednej z wymienionych przeglądarek internetowych : Mozilla Firefox 16.0 lub nowsza wersja, Internet Explorer 8.0 lub nowsza wersja, Opera, Google Chrome
b) posiadania optymalnej rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

§ 2 Oferta i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. O całkowitej kwocie zamówienia Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem zamówienia.

4. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez obsługę sklepu, w związku z czym mogą Państwo wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.

§ 3 Procedura zawarcia umowy

1. Klient ma możliwość dokonywania zakupów Towarów oraz Usług w Sklepie po uprzedniej Rejestracji w serwisie lub bez Rejestracji. Rejestracja odbywa się w ten sposób, że Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu. W górnej części strony znajduje się pole z napisem „Moje konto”, po kliknięciu na nie pojawia się pole z napisem „Zarejestruj” lub „Zaloguj”.

2. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. 

3. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawne i pełne podanie danych w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu sprzedaży bez rejestracji. Klient jest obowiązany do bieżącego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzy sprzedaży bez rejestracji.  

4. Klient wraz z utworzeniem konta lub złożeniem zamówienia bez rejestracji proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.  Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest Sklep. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji (poprawiania), a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.

5. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.degra.sklep.pl, – 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia. 

6. Wybór Towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz Ceny Łącznej zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)
8. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Sklep w formie wiadomości e-mail.

9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. powyżej

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dokumentu sprzedaży.

11. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym momencie. Należy wówczas skorzystać z opcji usunięcia zarejestrowanego konta, wówczas umowa zostaje rozwiązana wraz z tym momentem. Sklep może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, po wcześniejszym wezwaniu Klient do zaniechania naruszeń, w stosunku do Klienta, który:
a) zamieszcza na platformie sklepowej degra.sklep.pl treści bezprawne,
b) w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem platformy sklepowej degra.sklep.pl.

§ 4 Metody płatności i dostawa

1. Przewiduje się następujące sposoby płatności za zamówiony towar:;
przedpłata tradycyjnym przelewem bankowym;

2. W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu, zapłata za zamówiony towar winna nastąpić na rachunek bankowy Sklepu prowadzony przez Nest Bank nr rachunku bankowego: 76 1870 1045 2078 1053 3308 0001

3. Opłaty za dostawę są naliczane automatycznie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia.

4. W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko lub nazwę Klienta jak również numer zamówienia podany w wiadomości e-mail. Zamówienie zostanie zrealizowanie po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny na podany rachunek bankowy.

5 . W przypadku nieodebrania przesyłki z zamówieniem, Klient zobowiązany jest do jego bezpłatnego odebrania w siedzibie Sklepu lub zapłaty za ponowną wysyłkę zamówienia, w kwocie 30,00 zł (trzydzieści złotych 00/100). Opłata ta wynika z obciążenia Sklepu opłatą za zwrot przesyłki do jego siedziby oraz ponownej wysyłki do Klienta.

6. Wysyłka zamówienia następuje niezwłocznie po jego wyprodukowaniu i skompletowaniu. Na prośbę klienta jest możliwości odroczenia terminu wysyłki

§ 5 Realizacja zamówienia

1. W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu zamówienie zostanie zrealizowanie po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny na podany rachunek bankowy. Brak odnotowania wpłaty w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia, pomimo wezwania do uregulowania wpłaty, skutkuje anulowaniem zamówienia.

2. Realizacja zamówienia trwa od 1 dnia do maksymalnie 5 dni roboczych (przy czym zazwyczaj są to 2-3 dni robocze).

3. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki oscyluje pomiędzy 2 a 3 dniami roboczymi, po którym następuje wysyłka towaru. Przed przypadającymi Świętami oraz innymi ważnymi dniami, przed którymi zwiększa się ilość zamówień, wysyłka towaru może nastąpić nawet do 8 dni roboczych, jednak zazwyczaj towar jest wysyłany w przeciągu dwóch*-trzech dni roboczych w zwykłym (nieświątecznym ) okresie.

4. W przypadku potrzeby weryfikacji graficznej, informatycznej lub innej, zamówienia złożonego przez Klienta będącego Konsumentem, czas realizacji zamówienia, określony w Regulaminie Sklepu, jest zerowany i liczony ponownie od momentu zakończenia weryfikacji zamówienia i jego ponownego przeniesienia do realizacji. Brak kontaktu z Klientem, w celu usunięcia przeszkód z powodu których zamówienie musi zostać zweryfikowane, skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.

§ 6 Reklamacja

1. Sklep obowiązany jest dostarczyć towar nie obarczony wadami.

2. Klient może złożyć reklamacje w sprawach dotyczących sprzedanych towarów.

3. W przypadku Klientów będących konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedane (towaru) z umową.

4. Reklamację można wnieść:
– w przypadku Klientów będących Konsumentami – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego – w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów;
– w przypadku Klientów nie będących Konsumentami – w terminie 2 dni licząc od dnia odbioru towaru w zakresie reklamacji ilościowej oraz w terminie w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru towaru – w zakresie reklamacji jakościowej.

5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

6. W przypadku zmiany rodzaju produktu na karcie produktu z domyślnego na inny, dostępnego z poziomu listy wybieranej – Klient otrzymuje dostęp do podglądu artykułu, który stanowi wizualizację przybliżoną produktu finalnego. Oznacza to, że rozmiar i umiejscowienie nadruku może ulec zmianie. Nadruk na wybranym produkcie, innym niż domyślny, zostanie wykonany w optymalnym rozmiarze w kontekście rozmiaru danego artykułu i umieszczony na nim centralnie. Wizualizacja przybliżona jest przykładem wykonania i nie odzwierciedla ostatecznego wyglądu produktu.

7. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacji lub na adres: degra.biuro@gmail.com lub w formie pisemnej należy kierować na adres: FHU Degra Aldona Jaworska ul. Zegarowa 72, 42-271 Częstochowa wraz z podaniem numeru zamówienia i powodów ją uzasadniających.

8. Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć towarów podlegających reklamacji, celem przyspieszenie jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Klient obowiązany jest do przesłania na adres sklepu wadliwego towaru. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty dostarczenia towarów na adres sklepu oraz koszty dostarczenia towarów wolnych od wad (w razie wymiany towaru) ponosi sklep.

9. Sklep rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie – nie przekraczającym w każdym razie 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.

10. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje:
a) w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami prawo do:
– żądania usunięcia wady;
– wymiany wadliwych towarów na wolne od wad;
– złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sklep albo sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Wymiana towaru może następować na towar innego rozmiaru lub koloru, natomiast nie może opiewać o inny rodzaj towaru.

b) w odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami – Klient może żądać wyłącznie wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia stwierdzonych niedogodności. Klientowi nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny.

11. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Klient będący Konsumentem, ma prawo do ubiegania się o zwrot kosztów dostarczenia rzeczy reklamowanej do Sklepu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sklep). Koszty te zostaną zwrócone niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji o uznaniu reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji za zasadną, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do odebrania ze Sklepu, na swój koszt, rzeczy reklamowanej lub skorzystanie z usługi wysyłki oferowanej przez Sklep, zgodnie z aktualnym cennikiem przesyłek.

§ 7 Odstąpienie od umowy klientów będących konsumentami

1. W terminie 365 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia.


2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tym samym Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu w przypadku zamówienia odzieży z własnym nadrukiem oraz odzieży spersonalizowanej (tj. wyprodukowanej pod wytyczne klienta np. z podanym imieniem, datą, nazwą itd.).

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 365 dni od dnia w którym Klient będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.

4. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować właścicielkę sklepu (Aldonę Jaworską, działającą pod firmą FHU Degra Aldona Jaworska ul. Zegarowa 72 Częstochowa, NIP 573-223-49-29, REGON 362751114, adres korespondencyjny: FHU Degra Aldona Jaworska ul. Zegarowa 72, 42-271 Częstochowa , adres korespondencyjny poczty elektronicznej: degra.biuro@gmail.coml) poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. za pomocą poczty tradycyjnej, telefaksu lub poczty elektronicznej) o decyzji odstąpienia od umowy.

5. Sklep przewiduje możliwość realizowania zamówienia zamiennego, wedle wyboru Klienta będącego konsumentem i według procedury dotyczącej składania zamówień.

6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od Klienta będącego Konsumentem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem poinformował Sklep o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Klient będący Konsumentem, w przypadku realizowania prawa do odstąpienia od umowy lub wymiany towaru, zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy, w stanie nienaruszonym i wolnym od wad, do Sklepu na swój koszt.
Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego Konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar należy odesłać lub przekazać nam na adres: FHU Degra Aldona Jaworska ul. Zegarowa 72, 42-271 Częstochowa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący konsumentem odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, np. maski na twarz, kominy, przyłbice ochronne, rękawiczki, płyny dezynfekujące, bielizna, itp.

§ 8 Kupony rabatowe

1. Każdy kupon rabatowy jest jednorazowy (po wykorzystaniu traci ważność, chyba, że jest inaczej opisane w miejscu, gdzie znajduje się ten kupon rabatowy).

2. Po wpisaniu kodu na stronie koszyka przy składaniu zamówienia klient otrzymuje procentową zniżkę opisaną na kuponie.

3. Rabat ten nie łączy się z innymi rabatami w degra.sklep.pl

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie możliwość wysyłania powiadomień reklamowych poprzez e-mail, a także SMS tylko do tych klientów, którzy podczas rejestracji wyrazili na to zgodę. W każdej chwili Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywanych treści.

2. Klient składając zamówienie lub dokonując rejestracji, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883). Dane osobowe są przetwarzane przez wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszego Regulaminu.

3. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sklepu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.degra.sklep.pl

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

7. Gotowy Towar może różnić od poglądowego, zarówno wielkość, jak i umiejscowienie nadruków, które może ulec zmianie. Projekty Towarów są tylko poglądowe i platforma degra.sklep.pl nie gwarantuje idealnego odwzorowania w oryginale.

8. Nadruki, a w szczególności ich kolory, mogą różnić się od poglądowych, różnice mogą wynikać z ograniczeń technicznych przy wykonywaniu nadruków (druk wykonywany jest w trybie kolorów CMYK), a także od ustawień kolorystycznych ekranów użytkowników. Sklep dochowa jednak należytej staranności, by gotowe produkty były jak najbardziej zbliżone do poglądowych wizualizacji.

9. Na produktach oferowanych w sklepie degra.sklep.pl dopuszczalne jest występowanie przebarwień i niedoskonałości związanych z produktem. Wskazane czynniki mogą obejmować maksymalnie do 1% powierzchni artykułu. 

10. Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania Platformy sklepowej degra.sklep.pl pod względem technicznym.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sklep, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 

12. O zamiarze zmiany regulaminu Sklep zawiadamia Klienta przesyłając treść nowego regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

13. Klient, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania ze Sklepu i usunąć konto.

14. Aktualne brzmienie regulaminu jest dostępne na stronie Sklepu.

15. Własność intelektualna: Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Platformy sklepowej degra.sklep.pl, której właścicielem jest FHU Degra Aldona Jaworska Częstochowa ul. Zegarowa 72, NIP 573-223-49-29, REGON 362751114 (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.

17. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

18. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020 roku.